دانلود اپلیکیشن و دسترسی دمو

برای دانلود اپلیکیشن سایما یکی از روش های زیر را انتخاب کنید

در اپلیکیشن سایما 5 دسترسی مختلف برای دانش آموز ، والدین ، دبیر، معاون و مدیر وجود دارد که برای مشاهده قابلیت ها شما می توانید از دو دسترسی زیر استفاده کنید

دسترسی دانش اموز دمو :

نام کاربری : 442   رمز عبور: 8888

دسترسی مدیر :

نام کاربری : 4455   رمز عبور : 8888